CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KẾT LUẬN PHIÊN CHẤT VẤN NHÓM VẤN ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

  • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

  • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

  • Quang cảnh phiên họp

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI KẾT LUẬN PHIÊN CHẤT VẤN NHÓM VẤN ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

  • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

  • Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp

  • Quang cảnh phiên họp