CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Các chuyên gia phát biểu

 • Đại biểu Quốc hội tham dự

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

 • Quang cảnh buổi làm việc

 • Quang cảnh buổi làm việc

 • Quang cảnh buổi làm việc

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 • Các chuyên gia phát biểu

 • Đại biểu Quốc hội tham dự

 • Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

 • Quang cảnh buổi làm việc

 • Quang cảnh buổi làm việc

 • Quang cảnh buổi làm việc