KHAI MẠC HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVIII CỦA ĐẢNG

  • Các đại biểu tham dự hội nghị

  • Các đại biểu tham dự hội nghị

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

KHAI MẠC HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XVIII CỦA ĐẢNG

  • Các đại biểu tham dự hội nghị

  • Các đại biểu tham dự hội nghị

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc