NHÓM ASEAN + 3 VÀ NHÓM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA IPU TỔ CHỨC CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì cuộc họp của Nhóm ASEAN + 3

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu khai mạc phiên họp

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì cuộc họp của Nhóm ASEAN + 3

 • Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

 • Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

 • Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà tham dự cuộc họp

 • Quang cảnh phiên họp

 • Quang cảnh phiên họp

NHÓM ASEAN + 3 VÀ NHÓM CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CỦA IPU TỔ CHỨC CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì cuộc họp của Nhóm ASEAN + 3

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu khai mạc phiên họp

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì cuộc họp của Nhóm ASEAN + 3

 • Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

 • Cuộc họp được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

 • Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

 • Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà tham dự cuộc họp

 • Quang cảnh phiên họp

 • Quang cảnh phiên họp