UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BHXH GIỮA 02 CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu

 • Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trình bày báo cáo thẩm tra

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

 • Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Toàn cảnh phiên họp

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BHXH GIỮA 02 CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu

 • Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình

 • Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà trình bày báo cáo thẩm tra

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

 • Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

 • Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu

 • Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Toàn cảnh phiên họp

 • Toàn cảnh phiên họp