CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ

Thứ 4, 01/12/2021 | 14:54

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KINH TẾ VÀ NHÓM CHUYÊN GIA VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ HỖ TRỢ PHỤC HỒI KINH TẾ

Thứ 4, 01/12/2021 | 14:54