CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA QUỐC HỘI

Thứ 6, 26/11/2021 | 14:57

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI VỀ CHUẨN BỊ CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG CỦA QUỐC HỘI

Thứ 6, 26/11/2021 | 14:57