CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Thứ 3, 30/11/2021 | 14:56

CÔNG BỐ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2

Thứ 3, 30/11/2021 | 14:56