UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BHXH GIỮA 02 CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Thứ 3, 23/11/2021 | 15:01

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BHXH GIỮA 02 CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

Thứ 3, 23/11/2021 | 15:01