HÌNH ẢNH DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2022: CỦNG CỐ NỀN TẢNG KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CHIỀU NGÀY 18/09/2022

HÌNH ẢNH DIỄN ĐÀN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM 2022: CỦNG CỐ NỀN TẢNG KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - CHIỀU NGÀY 18/09/2022