Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 giải quyết những vấn đề cấp bách, ngắn hạn

Chủ nhật, 17/09/2023 | 11:58

Với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững", Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 (VSEF 2023) sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới đây tại Hà Nội.

Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 giải quyết những vấn đề cấp bách, ngắn hạn

Chủ nhật, 17/09/2023 | 11:58

Với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững", Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 (VSEF 2023) sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tới đây tại Hà Nội.