ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO GÓP PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG NGHỀ CHO PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

 04/12/2021, 00:27:00 - Lượt xem: 139
Tải file

Thông tin tài liệu

ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO GÓP PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG NGHỀ CHO PHỤC HỒI KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

 04/12/2021, 00:27:00 - Lượt xem: 139
Tải file

Thông tin tài liệu