Đại biểu cấp cao ns

Đ/C ĐỖ VĂN CHIẾN

Đ/C ĐỖ VĂN CHIẾN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thông tin cá nhân

Tiểu sử